Kies je taal

Disclaimer

De teksten, afbeeldingen en programma's die op deze site worden aangeboden, inclusief de televisieprogramma's die je via onze site kunt bekijken (hierna 'de Content') is beschermd door het auteursrecht en mogelijk door andere rechten van intellectuele eigendom. Alle rechten op de Content berusten bij Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (Oefenen.nl) c.q. haar licentiegevers. Alle rechten op de content worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen van Content, waaronder het maken van een deeplink naar de betreffende Content, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oefenen.nl.

Het is toegestaan een hyperlink op te nemen naar de op Oefenen.nl geplaatste content, mits de bron duidelijk wordt vermeld en geen sprake is van framing en het hyperlinken beperkt blijft tot een ondergeschikt gedeelte van de content van Oefenen.nl. Het is niet toegestaan de inhoud van Oefenen.nl op enigerlei wijze langs geautomatiseerde weg over te nemen. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van de inhoud van Oefenen.nl dient de gebruiker vooraf toestemming te vragen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, waaronder een door ons vast te stellen vergoeding. Het is verboden om de beveiliging van Oefenen.nl of onderdelen daarvan te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te belemmeren of te beperken.

 

Voor afbeeldingen op deze site wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van rechtenvrij beeldmateriaal van fotostockbureaus (Shutterstock.com) en incidenteel van andere internetbronnen. 

We spannen ons in het gebruik van al het materiaal goed met de rechthebbenden te regelen. Neem contact met ons op indien je vragen hebt over materiaal gebruikt in onze programma’s of indien je van mening bent dat Oefenen.nl je materiaal gebruikt heeft. 


Ondanks de grote zorgvuldigheid die Oefenen.nl toepast bij het samenstellen van de site kan zij niet garanderen dat de Content te allen tijde juist, volledig of up-to-date is. Evenmin kan Oefenen.nl garanderen dat de Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met enigerlei rechten van derden.

v4.1